گروه صنعتی تهران تجلی طراح و سازنده انواع دستگاه گرانول ( 3 متر گازگیردار کلگی جکی و هواخنک ) در صنعت تولید در نوع و اندازه های مختلف : 

 

نمونه هایی از ساخت دستگاه گرانول ps و گرانول هواخنک توسط متخخصصین گروه صنهتی تهران تجلی 

 

ساخت دستگاه گرانول ps
ساخت دستگاه گرانول ps
ساخت دستگاه گرانول ps
ساخت دستگاه گرانول ps
ساخت دستگاه گرانول ps
ساخت دستگاه گرانول ps
ساخت دستگاه گرانول ps
ساخت دستگاه گرانول ps
ساخت دستگاه گرانول هوا خنک
ساخت دستگاه گرانول هوا خنک
ساخت دستگاه گرانول هوا خنک
ساخت دستگاه گرانول هوا خنک